Lietošanas noteikumi

Distances līgums

 1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA Karkadē, reģ. Nr. 50103327811, juridiskā adrese: Ozolciema iela 16/7-70 Rīga, LV-1058, Latvija (turpmāk tekstā Karkadē) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu Karkadē interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.zieduserviss.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
 2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Karkadē.
 3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.zieduserviss.lv.
 4. Pircējam ir tiesības saņemt Ziedu veikala veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu.
 5. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem vai veicot priekšapmaksu skaidrā naudā Karkadē tirdzniecības vietā Tērbatas ielā 19/21, Rīgā.
 6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Karkadē, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
 8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Karkadē veikalam.
 9. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem: Patērētāju tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.
 10. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).
 11. Karkadē ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Karkadē neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav ilgstoši pieejama, vai tai beigusies sezona).

Ziedu veikals

Interneta veikals Karkadē ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Ziedu veikals ir pieejams interneta adresē https://www.zieduserviss.lv.

Ziedu veikala pārvalde

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA Karkadē , reģ. Nr. 50103327811. Vietnē www.zieduserviss.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir Karkadē intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Karkadē rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Piegādes nosacījumi un cenas

Piegādes nosacījumus lasiet lapā - Piegādes nosacījumi.

Konfidencialitāte

Ziedu veikals garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām. Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.

Strīdi un pretenzijas

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.